Zarządzanie bazą blatów

Bazą blatów można zarządzać z poziomu panelu ADMIN -> Zarządzanie bazą materiałów -> Baza blatów. Przedstawia się on następująco:

Nowy materiał dodajemy przyciskiem „dodaj nowy materiał”. Przyciski dotyczące oddziału opisane są poniżej, w sekcji dotyczącej oddziałów.

Tworzenie nowego blatu:

Po wybraniu przycisku „dodaj nowy blat” lub po wybraniu ikony edycji, eRozrys przeniesie nas do nowego okna widocznego na poniższej grafice:

Pierwszy krok do dodania nowego blatu to dodanie typu materiału w (zakładce „TYP” wybieramy „typ materiału”), jest to pozycja w bazie danych nie widoczna w procesie składania zamówienia, zawierają się tu takie pozycje jak nazwa materiału czy wymiary blatu, które są największymi wartościami które są dopuszczone do produkcji. Następnie uzupełniamy kolumny widoczne na zdjęciu powyżej. Kolejno dodajemy nowy blat, tym razem w zakładce „TYP” wybieramy „blat”.

Pola dostępne to:

Kod blatu– unikalny kod blatu (najlepiej alfanumeryczny, nie może posiadać polskich znaków diakrytycznych), po którym identyfikowana jest blat w systemie. Służy do komunikacji pomiędzy eRozrysem a optymalizatorem.

Kod dekoru blatu – kod dekoru (np. udostępniony przez producenta blatów).

Kod grupy – jeżeli eRozrys umożliwia zamawianie formatek wycinanych z połówek blatów (więcej informacji na stronie opisującej panel (link)”Ustawienia”).

Kod grupy umożliwia powiązanie blatów jednego typu w grupę. Na przykład mamy dostępne blaty:

White Valley Granite K371_PH 4200x1400x10 oraz jego połówkę

Valley Granite K371_PH 2100x1400x10.

Jeżeli powiążemy je pojedynczym kodem grupy (nazwanym na przykład „K371_PH_10”), wtedy system automatycznie dobierze optymalną płytę do ilości zamówionych przez klienta formatek.

Kod dodatkowy – dodatkowy kod umożliwiający sparowanie materiału pomiędzy eRozrysem i ERPem.

Nazwa blatu – nazwa blatu widoczna dla użytkownika podczas składania zamówienia.

Cena, cena hurt, cena Super hurt – trzy rodzaje cen, które można ustawić danemu materiałowi. Każdemu klientowi z pozycji panelu Użytkownicy systemu (więcej informacji na stronie (link) Zarządzanie użytkownikami) można przydzielić, do której grupy cenowej będzie należał. Uwaga: wartości dziesiętne należy wprowadzać po kropce, nie po przecinku.

Grubość – grubość blatu w mm.

Długość – długość blatu w mm.

Szerokość – szerokość blatu w mm.

Waga – waga blatu w kg.

Kąt zaoblenia – na jego podstawie ustawiamy głębokość wcięcia strony zaoblonej. Jeżeli podany kąt nie zostanie również określony w ustawieniach modułu (kąt zaoblenia / stosunek głębokości wcięcia) to podany materiał nie będzie widoczny na liście materiałów w zamówieniu.

Producent – producent danego produktu. Lista producentów jest dostępna w panelu „baza producentów”, tam też można dodać producenta, który będzie wyświetlany na tej liście rozwijanej.

Typ struktury (kod struktury) – opcja dla modułu dodatkowego – struktury. Kod struktury umożliwia sparowanie danego dekoru z konkretną strukturą. Więcej informacji na stronie (link) „Struktury”.

Zmień rysunek – przyciskiem „Wybierz plik” można dodać grafikę do płyty.

Przycisk „Zapisz” zapisuje wprowadzone dane.

Poniżej znajduje się pole „Domyślne okleiny”:

Pole to pozwala na przypisanie domyślnych oklein do blatów, tzn. takich, które będą się automatycznie dobierały użytkownikowi jako pierwsze podczas składania zamówienia. Przycisk „Dodaj” potwierdza przypisanie domyślnej okleiny.

Dodawanie materiału do oddziału:

W eRozrysie możemy mieć więcej niż jeden oddział, jeżeli posiadamy dodatkowy moduł Wielooddziałowość. Pozwala on na korzystanie z różnych ustawień i optymalizatorów oraz przypisać blaty do konkretnego oddziału. Więcej informacji na stronie dotyczącej modułu Wielooddziałowość.

W przypadku posiadania wyłącznie jednego oddziału, po utworzeniu nowego materiału wystarczy wcisnąć przycisk „Dodaj do oddziału wszystkie”, by udostępnić materiały do sprzedaży. Przycisk „usuń wszystkie materiały z oddziału” spowoduje zablokowanie możliwości ich kupna (klient nie będzie widział ich w systemie), ale nie usunie ich całkowicie z bazy eRozrysu. O dostępności materiału w oddziale informuje kolumna „Dostępny”. Odznaczenie pola znajdującego się w tej kolumnie jest równoznaczne z zablokowaniem dla klienta dostępu do materiału.

Bazą blatów można zarządzać również bezpośrednio z poziomu pliku CSV w dowolnym programie kalkulacyjnym. Opis znajduje się na stronie instrukcji dotyczącej tworzenia baz blatów.