Panel 2. – Ustawienia ogólne szafki

Dla stworzenia szafki konieczne jest uzupełnienie wszystkich pól. Poniżej znajduje się ich omówienie dla szafki prostej, dodatkowe pola dla szafek narożnych są omówione w podrozdziale „Różnice dla szafek narożnych”.

Nazwa szafki:

Nazwa szafki – nazwa widoczna dla klienta pod obrazkiem szafki.

Kategoria szafki – kategoria, w której będzie umieszczona szafka na stronie widocznej dla klienta. Dostępne kategorie definiuje się w panelu Kreator mebli->Kategorie szafek.

Ustawienia produktu:

Podatek – wartość podatku będzie doliczana do ceny szafki. Dostępne typy podatków definiuje się w panelu Sklep->Podatki.

Typ produktu – Dostępne typy produktów definiuje się w panelu Sklep->Typy produktów.

Jednostka miary – Dostępne typy jednostek miar definiuje się w panelu Sklep->Jednostki miar.

Cena za obróbkę CNC – pole pozwala ustalić stałą kwotę, która będzie zawsze doliczana do ceny szafki.

Rabaty – Przypisane do szafki rabaty. Dostępne typy rabatów definiuje się w panelu Sklep->Rabat.

Możliwość montażu szafki – Po zaznaczeniu pola, klient otrzyma możliwość wyboru zamówienia szafki w wersji zmontowanej. Do wersji zmontowanej doliczana będzie ustalona cena – stała lub obliczana procentowo od całej ceny szafki.

Obraz – Wybór obrazka wyświetlanego klientowi.

Grubość płyty korpusu:

Należy ustalić jakiej grubości jest płyta korpusu. Po tej wartości będą filtrowane dostępne materiały dla klienta. Jedna szafka może mieć tylko jedną grubość korpusu.

Konfiguracja wieńca dolnego:

Dostępne typy wieńców dolnych – do wyboru jest wieniec nakładany (boki stoją na wieńcu) oraz wieniec wpuszczany (wieniec znajduje się między bokami). Jeżeli zaznaczone zostaną obie opcje, klient będzie miał możliwość samodzielnego wyboru typu wieńca. Wysokość całkowita szafki nie zmienia się przy zmianie typu wieńca.

Cofnięcie wieńca od tyłu szafki – formatka wieńca będzie skrócona względem szerokości boku o podaną wartość. Np. jeżeli szafka ma ustawioną głębokość 500mm, a parametr cofnięcia zostanie ustawiony na 20mm, formatka wieńca wygeneruje się o długości 480mm. Jeżeli wartość cofnięcia wieńca jest większa od zera, nie będzie generowała się na nim obróbka pod plecy. Wieniec wpuszczany posiada dodatkowe opcje:

Estetyczne obniżenie dla wieńca wpuszczanego – wieniec zostanie podniesiony o wpisaną wartość. W przypadku wpisania zera dolna płaszczyzna wieńca będzie w płaszczyźnie krawędzi boku.

Estetyczne cofnięcie dla wieńca wpuszczanego – wieniec zostanie cofnięty od lica szafki o wpisaną wartość. W przypadku wpisania zera krawędź wieńca będzie w płaszczyźnie lica szafki.

Konfiguracja wieńca górnego:

Dostępne są trzy typy wieńca górnego: listwa, wieniec pełny oraz brak wieńca. W przypadku zaznaczenia zarówno listwy jak i wieńca pełnego, klient będzie miał możliwość samodzielnego wyboru typu wieńca. Opcja "brak wieńca" nie może być łączona z pozostałymi opcjami.

Cofnięcie wieńca od tyłu szafki – formatka wieńca będzie skrócona względem szerokości boku o podaną wartość. Np. jeżeli szafka ma ustawioną głębokość 500mm, a parametr cofnięcia zostanie ustawiony na 20mm, formatka wieńca wygeneruje się o długości 480mm. Jeżeli wartość cofnięcia wieńca jest większa od zera, nie będzie generowała się na nim obróbka pod plecy.

Listwy można wybrać poziome lub pionowe. Można ustawić dodatkowo szerokość listwy, estetyczne cofnięcie listwy oraz, dla listew pionowych, estetyczne obniżenie listwy. W przypadku estetycznego cofnięcia listwa będzie cofnięta od lica i tyłu szafki o zadaną wartość. Dla parametru estetycznego obniżenia, listwy zostaną obniżone o zadaną wartość. Dla każdej z listew pionowych istnieje możliwość ustawienia wysokości, na której montowana jest listwa. Wysokość może być liczona od góry lub dołu. W przypadku wybrania liczenia od góry wymiar liczy się od wysokości całkowitej szafki do górnej krawędzi listwy – wpisanie zera spowoduje, że górna krawędź listwy będzie w płaszczyźnie górnej krawędzi boku. Dla listwy liczonej od dołu odległość jest liczona od wieńca dolnego do dolnej krawędzi frontu – wprowadzona wartość zero oznacza, że listwa będzie się stykała krawędzią z wieńcem dolnym.

Pełny wieniec górny występuje w dwóch typach – do wyboru jest wieniec nakładany (boki stoją na wieńcu) oraz wieniec wpuszczany (wieniec znajduje się między bokami).

Jeżeli zaznaczone zostaną obie opcje, klient będzie miał możliwość samodzielnego wyboru typu wieńca. Wieniec wpuszczany posiada dodatkowe opcje:

Estetyczne obniżenie dla wieńca wpuszczanego – wieniec zostanie obniżony o wpisaną wartość. W przypadku wpisania zera dolna płaszczyzna wieńca będzie w płaszczyźnie krawędzi boku.

Estetyczne cofnięcie dla wieńca wpuszczanego – wieniec zostanie cofnięty od lica szafki o wpisaną wartość, a wymiar formatki skrócony. W przypadku wpisania zera krawędź wieńca będzie w płaszczyźnie lica szafki.

Konfiguracja nóżek i cokołu:

Do wyboru są nóżki, cokół oraz cokół+nóżki. W przypadku zaznaczenia więcej niż jednej opcji klient będzie miał możliwość samodzielnego wyboru konfiguracji.

Dla opcji "cokół" należy określić minimalną i maksymalną wysokość cokołu. W opcji "cokół+nóżki" cokół będzie miał wysokość dostosowaną do wysokości nóżek.

Opcje te są niedostępne dla szafki wiszącej.

Wysunięcia boków:

Zaznaczenie opcji udostępni klientowi możliwość przedłużenia jednego z boku (lub obu) poza ustawioną głębokość szafki. W przypadku ustawienia minimalnego wysunięcia różnego od zera, boki będą na stałe wysunięte poza głębokość szafki.

Wiercenia:

Dostępne są cztery rodzaje wierceń: Kołek, konfirmat, kołek+mimośród, kołek+konfirmat. W przypadku zaznaczenia więcej niż jednej opcji klient będzie miał możliwość samodzielnego wyboru rodzaju. Rozstawy wierceń ustawiane są w plikach produkcyjnych.

Grubości pleców i ich montaż:

Opcja "plecy" pozwala zdefiniować czy dana szafka posiada plecy.

Pole "Wstaw grubość pleców" pozwala na zdefiniowanie różnych grubości pleców dostępnych dla klienta. Każdej grubości można przypisać różne ustawienia montażu:

wsuwane – plecy wsuwane w szczeliny powstałe po przejeździe piły. Należy podać szerokość i głębokość rzazu oraz odległość rzazu piłki od tylnej krawędzi wraz z jego szerokością. Ostatni parametr definiuje część konstrukcyjną szafki, niedostępną dla użytkownika. Pozostała część szafki jest głębokością użytkową. Na przykład: szafka ma głębokość 500mm, z czego 480mm powinno być dostępne dla użytkownika (czyli sięgać do płaszczyzny pleców). W takim przypadku należy ustawić wartość parametru "odległość piłki od tylnej (…)" na 20mm. Dla szerokości rzazu 4mm nutowanie będzie zrobione w odległości 16mm od krawędzi elementu.

Plecy wsuwane pozwalają również na ustawienie dodatkowego skrócenia wieńca górnego. Element będzie skracany o podaną wartość jedynie w przypadku typu montażu wsuwanego. Parametr "cofnięcie wieńca od tyłu szafki" będzie w tym momencie ignorowany. W przypadku ustawienia jakichkolwiek skróceń wieńców, nie generują się na nich nutowania/frezowania pod plecy, będą się generowały jedynie na bokach.

wpuszczane – plecy wkładane w szczeliny po frezowaniu, znajdujące się przy brzegu elementu. Należy zdefiniować grubość i głębokość frezowania.

nakładane – plecy nakładane na szafkę, bez zaprogramowanej dodatkowej obróbki. Należy zdefiniować grubość i głębokość frezowania na wypadek wybrania przez klienta wysuniętego boku.

wewnątrz – grubsze plecy wkładane do szafki. Zaprogramowane są pod nie wiercenia takie jak dla pozostałych elementów szafki.

Dostępne dla klienta ustawienia montażu będą zależne od wybranej przez niego płyty (i grubości z nią związanej). W przypadku zaznaczenia kilku opcji, klient będzie miał możliwość samodzielnego wyboru typu montażu.

Ustawienia szuflad:

Systemy szuflad wybrane w polu "dostępne szuflady" będą możliwe do wyboru dla klienta. Należy pamiętać o przypisaniu akcesoriów w panelu Kreator mebli->Szuflady.

Ustawienia zestawów podnośników:

Systemy podnośników wybrane w polu "dostępne zestawy podnośników" będą możliwe do wyboru dla klienta. Należy pamiętać o przypisaniu akcesoriów w panelu Kreator mebli->Zestawy podnośników.

Konfiguracja półek:

Półka ma długość równą głębokości wewnętrznej szafki, tj. od lica szafki do pleców lub tyłu szafki w przypadku braku pleców. Parametr "Zdefiniuj dostępne cofnięcia półek" pozwala na skrócenie półki o zadaną wartość, licząc od lica szafki. Wprowadzenie więcej niż jednej wartości spowoduje, że klient będzie miał możliwość samodzielnego wyboru skrócenia.

Do wyboru są dwa rodzaje montażu półek: kołek 5mm oraz typ wierceń identyczny jak w korpusie. Zaznaczenie obu opcji udostępni możliwość wyboru klientowi.

Ustawienia okleinowania:

Należy wybrać w jakim schemacie będzie oklejana szafka. Konfiguracje oklejania definiuje się w panelu Kreator mebli->Oklejanie.

Dostępne akcesoria:

Dla szafek stojących można przypisać uchwyty i zawiasy, dla szafek wiszących dodatkowo zawieszki. Klient będzie mógł w danej szafce wybierać jedynie spomiędzy tutaj wybranych akcesoriów. Pozostawienie pola pustym oznacza, że będą dostępne wszystkie produkty.